Informacje

Obszary badawcze i kompetencje CAMT mieszczą się w najnowszych trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych znanych nie tylko w Polsce. Szeroki zakres realizowanych badań i projektów wdrożeniowych zapewnia ciągły rozwój technologiczny oraz zwiększa potencjał naukowo-badawczy CAMT – w czasie istnienia Centrum (od 2000 roku) wzrosło
od 16 osób do 76 w chwili obecnej (2 profesorów tytularnych, 26 adiunktów, 21 doktorantów i 23 pracowników badawczo-naukowych płatnych ze zleceń i projektów). Zapewnia to bardzo ścisłą współpracę z przemysłem oraz pozwala na realizowanie projektów badawczych w konsorcjach krajowych i międzynarodowych - kilkanaście projektów w ramach FP6/FP7 oraz bezpośrednio zlecanych z przemysłu, głównie niemieckiego. Niespotykane dotychczas kontakty zagraniczne wraz z wymiana kadry – kilkadziesiąt osób rocznie, w tym kilka osób przybywa do Centrum z zagranicy Stwarza to dodatkowe możliwości rozwoju potencjału badawczego i kadrowego oraz daje wysokie uznanie dla dorobku zespołów badawczych CAMT. W wyniku tego Marszałek województwa Dolnośląskiego powołał Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN), który jest prowadzony przez pracowników CAMT. DPIN powołał Klaster Innowacyjnych Technologii i koordynuje jego pracami (uzyskano projekt z RPO) a także przygotował wiele umów z klastrami europejskimi.

Nie ulega wątpliwości, że status CAMT jako Centrum Doskonałości zmienił podejście do wszystkich istotnych aspektów badań naukowych, komercjalizacji ich wyników i transferu technologii. Logo CAMT jest bardzo szeroko znane w świecie – pracownicy CAMT wygłaszali kilkanaście referatów zamawianych na światowych konferencjach, a jeden z referatów na konferencji symulacji i modelowania w MIT (USA) uzyskał wyróżnienie. W czasie swej działalności CAMT pozyskał kilkadziesiąt projektów badawczych, rozwojowych i z przemysłu, dopracował się nowych metod organizacji badań naukowych, utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma jednostkami badawczymi w całym świecie, zbudował jedne z najnowszych laboratoriów w Europie, dorobił się bardzo młodej i prężnej kadry naukowej (spośród wszystkich pracowników 5 osób jest starszych niż 50 lat, 5 osób powyżej 40 roku życia, a pozostali są w wieku ok. 30 i poniżej).


Jest to ważny aspekt kształcenia młodej kadry inżynierskiej i naukowej, która powinna mieć możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w zaawansowanych sektorach przemysłu nie tylko krajowego ale i światowego oraz podjąć własna działalność badawczą.


Oferta komercjalizacji produktów w ramach projektu LasTech

Politechnika Wrocławska, kierując się zasadą rozpowszechniania wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych na równych zasadach rynkowych, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze do negocjacji w sprawie komercjalizacji produktów uzyskanych w ramach realizacji projektu „LasTech - Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych” (nr: POIG.01.03.01-02-160/09)


W wyniku realizacji projektu „LasTech - Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych” nr: POIG.01.03.01-02-160/09 opracowana została technologia wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych.


 • W wyniku zrealizowanych zadań dokonana została charakterystyka procesu SLM ujawniająca krytyczne etapy, które zostały następnie sparametryzowane za pomocą analizy FMEA. W wyniku przeprowadzonych badań zoptymalizowano podstawowe parametry procesu SLM, mające wpływ na całkowite przetopienie proszku, co bezpośrednio wpływa na jakość wytwarzanych obiektów.
 • Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie systemu analizy przebiegu procesu, który wspomaga operatora maszyny podczas analizy stanu procesu. W ramach zrealizowanych prac dokonano:
  • analizy toru optycznego urządzenia SLM,
  • pomiarów wiązki laserowej,
  • pomiarów spektralnych oraz radiometrycznych elementów optycznych,
  • rejestracji procesu za pomocą kamery szybkoklatkowej oraz termowizyjnej,
  • opracowania algorytmu akwizycji i przetwarzania danych oraz weryfikacji eksperymentalnej opracowanych rozwiązań.
 • W wyniku realizacji zadań zidentyfikowane i opisane zostały główne problemy mogące wystąpić podczas wytwarzania, a także zawarte zostały wskazówki w jaki sposób należy postępować z technologią w celu uzyskania zaprojektowanej jakości elementów.
 • Przeprowadzone próby laserowego selektywnego przetapiania proszku tytanu z dodatkiem proszku renu wykazały, że możliwe jest zastosowanie tej technologii do wytwarzania przestrzennych i powierzchniowych struktur funkcjonalnych o zmodyfikowanych (poprzez stopienie proszku metalu bazowego z proszkami pierwiastków stopowych) właściwościach.
 • Przeprowadzone próby wykazały, że sterowanie parametrami procesu pozwala kształtować nie tylko mikrostrukturę materiału (co jest istotne przy wytwarzaniu struktur funkcjonalnych), ale również jego własności użytkowe. W zależności od odpowiedniej orientacji geometrii względem kierunku wytwarzania, jej wymiarów, konstrukcji oraz parametrów procesu SLM, możliwe jest przewidywanie i odpowiednie projektowanie charakterystyk mechanicznych, takich jak wytrzymałość na ściskanie, sztywność czy maksymalne obciążenia jakie zdolna jest przenieść struktura funkcjonalna
 • Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie parametrów technologii hybrydowej (łączącej w sobie zalety technologii generatywnych oraz laserów wysokiej mocy) do wytwarzania dowolnie złożonych geometrycznie elementów konstrukcyjnych o sprecyzowanych właściwościach powierzchni
 • W ramach projektu opracowany został model komputerowego układu chłodzenia (radiator) zawierający wewnętrzne funkcjonalne struktury geometryczne w postaci wodnych kanałów chłodzących. Wytworzono aplikację, która oprócz chłodzenia za pomocą wentylatora zapewnia dodatkową wymianę ciepła poprzez przepływ medium chłodzącego dzięki zastosowanym kanałom konformalnym.


Ogłoszenie o współpracy w ramach projektu RenMaTech

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i zastosowanie laserowej technologii mikro metalurgii proszków do wytwarzania materiałów o specjalnych własnościach modyfikowanych renem” w ramach programu PBS, poszukujemy osób, partnerów do współpracy w obszarach prac:

Ogłoszenie o współpracy w ramach programu INNOLOT

W związku z realizacją projektu "Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej" w ramach programu INNOLOT, poszukujemy osób, partnerów do współpracy w obszarach prac:

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Wydział Mechaniczy Politechniki Wrocławskiej, jest jednym z członków konsorcjum badawczego realizującego, w ramach strategicznego projeku badawczego "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zadanie badawcze pt. "Analiza możliwości i kryteria udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej" Celem naszej jednoski badawczej jest:


 • Analiza procesu przygotowania budowy, projektowania, produkcji komponentów itp. elektrowni jądrowych,
 • Analiza potencjału polskich zakładów przemysłowych pod kątem możliwości świadczenia usług,
 • Określenie standardów technicznych i jakościowych świadczonych usług,
  • stosowanych przepisów technicznych,
  • przepisów i rekomendacji organów regulacyjnych,
  • systemów zapewnienia jakości i kontroli jakości (QA/AC),
  • systemów zarządzania środowiskiem, bhp i in,
 • Nawiązanie współpracy z podmiotami w zakresie działań przygotowawczych, szkoleniowych i organizacyjnych,

Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi

Głównym celem projektu jest zaadoptowanie metodologii lean production do warunków przemysłu wydobywczego. Analiza oraz weryfikacja przydatności poszczególnych metod i narzędzi lean zostanie przeprowadzona w przedsiębiorstwie KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku realizacji celu głównego powstanie zaadoptowana metodologia lean mining, która będzie mogła być stosowana w innych przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego. Doświadczenia z wdrażania metodologii lean w innych gałęziach przemysłu oraz studia przypadków opisanych w literaturze przedmiotu pozwalają sądzić, że jej adaptacja do warunków przemysłu wydobywczego umożliwi opracowanie rozwiązań, które pozwolą górnictwu stać się bardziej efektywną branżą oraz pozwoli na dotrzymanie kroku innym wysoko rozwiniętym sektorom gospodarki światowej.

Optolas - Technologie laserowe i optomechatroniczne w zastosowaniach przemysłowych i medycznych

Projekt reazlizowany w ramach program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego zaplecza technologicznego i badawczego, umożliwiającego zaoferowanie przedsiębiorstwom produkcyjnym usług z zakresu tworzenia rozwoju i produkcji wrobów rynkowych oraz zaawansowanych badań w obszarze techniki i medycyny.


Projekt jest komplementarnym rozwinięciem międzynarodowego projektu Centrum Badawczego
z Fraunhofer-Gesellschaft, na mocy porozumienia zawartego 24 września 2008r. w obszarze rozwoju i aplikacji technologii laserowych specjalistycznych i hybrydowych.

Technologie w jakie laboratoria wzbogaciło zaplecze badawcze to:


 • Technologie laserowe i plazmowe
 • Mikroskopy i pomiary
 • Tomgrafia komputerowa
 • Monitorowanie procesów
 • Badania wytrzymałościowe
 • Obróbka precyzyjna

Lastech- Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 "Projekty rozwojowe".

Bioimplany na potrzeby leczenia ubytków tkanki kostnej

Projekt realizowany w ramach programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Jako Centrum jesteśmy jedna z jednostek badawczych biorących udział w projekcie.